Statute

Vilniaus šachmatų klubo įstatų redakcija, priimta 2023-01-27 dalininkų susirinkime ir patvirtinta VĮ Registrų centras 2023-03-02

VILNIAUS ŠACHMATŲ KLUBAS
ĮSTATAI
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Vilniaus šachmatų klubas (toliau – Įstaiga) yra savanoriška, savarankiška viešoji įstaiga, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje ar kitose šalyse įregistruotus fizinius ir juridinius asmenis, kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius šachmatų sportą.
  2. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir simboliką.
  3. Įstaiga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Sporto įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, FIDE (Tarptautinė šachmatų federacija) statuto, FIDE sporto kodekso ir jo priedų, bei Įstatų.
  4. Įstaiga už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Įstaigos prievoles.
  5. Įstaiga savo veiklą grindžia viešumo, savivaldos, kolektyvinio sprendimų priėmimo (vadovavimo) ir vadovaujančių organų rinkimo, būtino periodiško atsiskaitymo klubo nariams, kolegialumo ir asmeninės atsakomybės už pareigų ir pavedimų atlikimą principais.
  6. Įstaiga veikia per savo organus. Santykius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia sutartimis ir susitarimais.
  7. Įstaigos buveinė keičiama visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu.
  8. Įstaigos veiklos trukmė – neterminuota.
  9. Įstaigos einamaisiais ir finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.).
 2. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
  1. Įstaigos tikslai ir uždaviniai;
   1. vienyti savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti šachmatų sportą Vilniaus mieste ir Lietuvos Respublikoje;
   2. organizuoti įvairius šachmatų turnyrus bei kitas varžybas, skatinti sportininkų ir mėgėjų dalyvavimą įvairiose varžybose;
   3. rengti ir įgyvendinti ilgalaikę šachmatų sporto plėtojimo programą;
   4. skatinti bei prisidėti prie šachmatų žaidimo iniciatyvų Lietuvos Respublikoje;
   5. bendradarbiauti su visomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, vystančiomis, koordinuojančiomis ir remiančiomis šachmatų sportą;
   6. bendradarbiauti su kitų miestų ir šalių šachmatų asociacijomis, federacijomis ir klubais;
   7. rinkti ir archyvuoti duomenis apie šachmatų sporto istoriją, remti bei globoti šachmatų sporto veteranų / senjorų veiklą.
  2. Įstaiga, siekdama numatytų tikslų ir įgyvendindama savo uždavinius:
   1. gali tapti kitų organizacijų, asociacijų nare;
   2. vykdo veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams.
  3. Siekiant šių tikslų, Įstaiga vykdo tokią pagrindinę veiklą pagal EVRK:
   1. sportinis ir rekreacinis švietimas;
   2. kultūrinis švietimas;
   3. kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ar techninė veikla;
   4. nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
   5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
   6. nekilnojamojo turto agentūrų veikla;
   7. nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
   8. teisinė veikla;
   9. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;
   10. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;
   11. reklamos agentūrų veikla;
   12. atstovavimas žiniasklaidai;
   13. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
   14. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
   15. verslo informacijos paieška ir pateikimas;
   16. techninis tikrinimas ir analizė;
   17. kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla;
   18. intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių saugomus objektus, išperkamoji nuoma;
   19. įdarbinimo agentūrų veikla;
   20. knygų leidyba;
   21. kitas darbo jėgos teikimas;
   22. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;
   23. kita, niekur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla;
   24. švietimui būdingų paslaugų veikla;
   25. verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla;
   26. profesinių narystės organizacijų veikla;
   27. veikla, susijusi su duomenų bazėmis;
   28. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas;
   29. kvalifikacijos tobulinimas;
   30. poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma;
   31. kvalifikacijos tobulinimas
   32. sporto klubų veikla;
   33. sporto įrenginių eksploatavimas;
   34. individualių sporto mokytojų ar trenerių mokymo paslaugų teikimas;
   35. atvirų ar uždarų patalpų profesionalų ar sporto mėgėjų sporto renginių organizavimo ir jų pravedimo paslaugas teikiančių sporto klubų, turinčių nuosavus sporto įrenginius, veikla;
   36. kita sportinė veikla;
   37. kitų narystės organizacijų veikla.
  4. Įstaiga turi teisę gauti paramą bei teikti ar panaudoti ją visais Įstatuose nurodytais Įstaigos veiklos tikslais ir visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.
  5. Įstaiga gali gauti finansinę paramą iš kitų ūkio subjektų.
 3. NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA
  1. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendime taip pat nurodomas asmens, pageidaujančio tapti dalininku, įnašo į Įstaigos dalininkų kapitalą minimalus dydis – suma (jeigu įnašu būtų pinigai) ar vertė (jeigu įnašu būtų materialusis, nematerialusis turtas, taip pat – materialusis, nematerialusis turtas ir pinigai).
  2. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Įstaigos dalininku, pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti.
  3. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomo įnašu į Įstaigos dalininkų kapitalą dydis, kuris negali būti mažesnis už visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytąjį.
  4. Jei asmens įnašą į dalininkų kapitalą numatoma daryti materialiuoju ar nematerialiuoju turtu, kartu su prašymu pateikiama šio turto vertinimo ataskaita.
  5. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.
 4. DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA
  1. Įstaigos dalininkas turi teisę parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims dalininko teises ir pareigas, sudarydamas visus įstatymų leidžiamus sandorius. Dalis Įstaigos dalinių kapitale kitam asmeniui gali būti parduodama ar kitaip perleidžiama tik kartu su turtinėmis ir neturtinėmis dalininko teisėmis. Apie ketinimą parduoti ar kitaip perleisti savo dalį Įstaigos dalininkų kapitale kitam asmeniui dalininkas privalo raštu pranešti Įstaigos vadovui, nurodydamas savo dalį Įstaigos dalininkų kapitale, asmens, kuriam ketina parduoti ar kitaip perleisti savo dalį, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą) bei perleidžiamos dalies kainą ir sąlygas. Visuotinio Įstaigos dalininkų susirinkimo sprendimu Įstaigos dalininkas gali perleisti ar kitaip perduoti savo dalį Įstaigos dalininkų kapitale kitiems asmenims, nesantiems viešosios įstaigos dalininkais. Jeigu dalininkas perleidžia savo dalininko teises ir pareigas kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Įstaigos dokumentuose ir pakeičiami (išduodami nauji) įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.
  2. Dalininko teises įgijęs asmuo pateikia Įstaigos vadovui Įstaigos dalininko teisių įigijimą patvirtinantį dokumentą. Įstaigos vadovas, gavęs Įstaigos dalininko teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą, įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus.
  3. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, Įstaigos dalininku tampa nuo dalininko teisių įgijimą patvirtinančiame dokumente nurodyto momento.
  4. Naujo dalininko balsų skaičius, įgyvendinant jo teisę balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime, atitinka jam dalininko teises perleidusio dalininko turėtą balsų skaičių.
 5. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA
  1. Dalininku įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:
   1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;
   2. materialusis ir nematerialusis turtas įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas dalininko lėšomis.
 6. ĮSTAIGOS ORGANAI
  1. Įstaigos organai –  visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas) ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas (toliau – Prezidentas).
  2. Susirinkimo kompetencija, taip pat Įstaigos vadovo skyrimo ir atleidimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Viešųjų įstaigų įstatyme.
  3. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Už Susirinkimo sušaukimą atsako Įstaigos vadovas. Apie šaukiamą Susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, įteikdamas pranešimą pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
  4. Susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.
  5. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:
   1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
   2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
   3. sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
   4. sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo.
  6. Jeigu įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami Susirinkimo sprendimams.
  7. Įstaigos darbui organizuoti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu gali būti sudaromi papildomi organai, kaip komisijos, sričių kuratoriai ir t.t. Kitų organų struktūra, darbo taisyklės bei veiklos sritys aprašomos jų darbo reglamentuose, tvirtinamuose visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
 7. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
  1. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti, jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.
 8. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA
  1. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai dalininkui pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
  2. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.
 9. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
  1. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
  2. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 10. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA
  1. Įstaigos veiklos ataskaita, taip pat kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato Susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje www.vilniuschess.lt.
 11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  1. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.
  2. Paaiškėjus, kad įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių Viešųjų įstaigų  įstatymui ar kitiems teisės aktams, Įstaigos vadovas privalo šaukti Susirinkimą, kuriame privalo būti pakeisti įstatai.
 12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šie Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Įstatai surašyti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais.

Įstatai pasirašyti 2023 m. sausio 27 d.

Dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:
Andrius Paulauskas

Oficialūs nuostatai (2023-01-27; PDF)
Ankstesni nuostatai (2013-08-01; PDF)

EN